Kurs Tao relacji

Facebook

Strona archiwalna. Zapisz się do newslettera a żadna informacja o otwartych zapisach Cię nie ominie.

Tao Relacji

Warsztaty dla par w budowaniu harmonijnego związku


Kurs w formie cyklu warsztatów weekendowych w Warszawie.  

Początek - listopad 2023 r. lub początek 2024 r.

Zapisz się do newlettera, aby uzyskać więcej informacji o kursie oraz o otwarciu zapasów

Wstępne informacje o kursie

Moduł taoistyczny

Ideą spotkań jest analiza wzajemnych relacji między ludźmi, w parach, w rodzinach. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu wschodnich systemów rozwoju osobistego tj. taoistyczna joga, systemy buddyjskie, hinduistyczne oraz tybetańskim buddyzmie, praktyki szamanistyczne w połączeniu z wiedzą w zakresie psychologii oraz seksuologii została podjęta próba stworzenia rekomendacji polepszenia jakości życia par w różnych płaszczyznach funkcjonowania tj: wzajemne relacje, miłość, stworzenie mocnej, kochającej się rodziny, definicja i osiągnięcie wspólnego szczęścia, podwyższenie i zrównoważenie poziomu energetycznego w parze oraz indywidualnego, a także osiągnięcie wspólnego rezonansu
w związku, polepszenie jakości życia seksualnego jako jeden z najważniejszych czynników budowania relacji, osiągnięcie wspólnego szczęścia jako harmonizacja mocnego zdrowia, rozwoju duszy i rozwoju ducha. W naszej pracy zwracamy dużą uwagę na osiągnięcia
z dziedziny psychologii oraz seksuologii.

Celem warsztatów jest nauczenie uczestników analizy problemu, zrozumienia oraz sposobu rozwiązania.

Z punktu widzenia taoistycznych teorii człowiek jest łączącym ogniwem między kosmosem
a ziemią to znaczy, że oddziałują na nas dwie siły energia ziemi i kosmosu. Każdy z nas posiada system kanałów energetycznych oraz centrów, które odpowiadają za poszczególne funkcje naszego istnienia: miłość, seks, inteligencja, twórczość, rozwój duchowy itp. Powinniśmy dążyć do zrównoważenia tych dwóch rodzajów energii Yin i Yang. Na poziomie ciała mówimy
o zdrowiu fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Na poziomie rodziny powinniśmy dążyć do zharmonizowania dwóch sił Yin i Yang (kobieta-Yin; mężczyzna Yang). Jest to absolutne, kosmiczne prawo, które rozpowszechnia się na wszystkie zjawiska we wszechświecie w tym rodzina, praca, państwo, ziemia, wszechświat. Jeżeli mówimy o człowieku to wydzielają się trzy główne centra energetyczne tzw. tantieny (dantinie), pierwszy, który znajduje się trzy palce pod pępkiem- odpowiada za zdrowie, fizyczność, waleczność, seksualność itp. Drugi centr znajduje się pomiędzy splotem słonecznym a sercem i odpowiada za miłość, emocjonalność, wrażliwość i duszę. Trzeci centr znajduje się w środku głowy i odpowiada za twórczość, intelekt, intuicję, rozwój duchowy i połączenie z kosmiczną energią Tao (boską energią). Taoistyczne techniki dążą do zharmonizowania rozwoju tych trzech centrów. Większa część ludzi ma nierównomiernie rozwinięte te centra co tworzy indywidualne cechy każdego człowieka (pracowitość, hiperseksualność, twórczość, dążenie do władzy, słabe zdrowie itd.) Życiowa energia człowieka składa się z energii ziemi Yin i energii kosmosu Yang. Jej jakość i potencjał, stwarza warunki i jakość naszego istnienia. Istnieją techniki zwiększenia potencjału energetycznego, polepszenia zdrowia, zharmonizowania trzech energetycznych centrów - tym zajmuje się taoistyczna joga. Należy zaznaczyć, że różne systemy rozwoju osobistego stawiają sobie takie same cele. Nasza seksualna energia jest najwyższym przejawem naszej witalności, jest bardzo mocna i dynamiczna. Istnieją systemy, które aktywizują, zwiększają i wzmacniają energię seksualną i wykorzystują ją na wyżej wspomniane cele. Tym zajmuje się również tantra joga, my opieramy się na taoistycznej jodze. Jeżeli

osiągniemy zharmonizowanie naszych centrów i potencjału energetycznego to jako skutek będzie osiągnięcie szczęścia osobistego, zawodowego oraz rodzinnego. Stosowane techniki: masaż, automasaż, techniki oddechowe, psychofizyczne ćwiczenia chiqung do yin, medytacyjne, techniki odżywiania i oczyszczania organizmu oraz techniki pracy w parach dotyczące taoistycznej jogi seksu. W oparciu o wiedzę psychologiczną oraz seksuologiczną postaramy się dać kursantom możliwość przeanalizowania związków.

Moduł psychologiczny

W nawiązaniu do jogi taoistycznej w tej części spotkań poruszone zostaną zagadnienia dotyczące miłości, emocjonalności, budowania więzi – czyli zostanie omówiony drugi centr znajdujący się pomiędzy splotem słonecznym a sercem. Spojrzymy na tą przestrzeń z punku psychologicznego. Celem modułu jest poprawienie komunikacji między partnerami, umiejętność zastosowania technik i strategii aktywnego słuchania, identyfikowanie i unikanie pułapek komunikacyjnych, takich jak osądzanie, brak uwagi, nadinterpretacja, czy własne przekonania. Uczestnicy skupią się na umiejętności wyrażania uczuć, potrzeb, oczekiwań, który sprzyja polepszeniu zrozumienia przez partnera. Zastosowane zostaną ćwiczenia i techniki, które pomogą partnerom otworzyć się na siebie, dzielić się uczuciami i myślami w sposób autentyczny i szczery. Poruszony zostanie temat jak zadbać o wzajemne granice w relacji, szanowanie przestrzeni i autonomii partnera co stanowi fundament budowania zaufania. Uczestnicy warsztatu zastanowią się również nad tym, jak spójność i konsekwencja w działaniach i słowach przyczyniają się do budowania zaufania w relacji. Rozpatrzone zostaną także różne typy osobowościowe i ich zachowania w relacji tj. typ lękliwy, zależny czy chwiejny emocjonalnie, agresywny itp., przeanalizujemy, które centra energetyczne w związku z tym nie pracują harmonijnie, a także jak dzięki ćwiczeniom taoistycznym zrównoważyć swoje emocje i zachowania w celu poprawy jakości życia w relacji, rodzinie.

Moduł seksuologiczny

W tej części spotkań poruszone zostaną zagadnienia dotyczące budowania intymności, pożądania i namiętności pomiędzy partnerami. Uczestnicy zastanowią się nad znaczeniem twierdzenia, że kobieta jest jak woda a mężczyzna jak ogień i jakie następują konsekwencje, jeżeli partnerzy nie mają świadomości i rozumienia swoich potrzeb. Zastanowimy się nad tym jak kochankowie mogą osiągnąć satysfakcję w relacji intymnej. Poruszymy temat akceptacji swojej fizyczności oraz swojego partnera oraz jak poczucie wartości wpływa na jakość życia seksualnego. Odpowiemy sobie na pytania co sprawia, że kobiety i mężczyźni mają ochotę na seks lub z jakich powodów go unikają z punktu psychosomatycznego. Poprzez zestaw ćwiczeń jogi taoistycznej uczestnicy nauczą się pobudzania centra energetycznego (tantiena) znajdującego się trzy palce pod pępkiem, który to odpowiada za fizyczność, aktywność
i seksualność. Poprzez praktykowanie jogi seksu, harmonizowanie trzech centrów energetycznych, umiejętność komunikowania swoich potrzeb, zmysłowość, eksploracja
i odkrywanie siebie nawzajem, akceptacja oraz szacunek, integrując wszystkie te elementy poprawiamy wzajemne relacje w budowaniu intymności i osiągnięciu wspólnego szczęścia.


Podsumowanie 

Proponowane spotkania stanową połączenie jogi taoistycznej z wiedzą psychologiczną i seksuologiczną, tworząc interdyscyplinarne warsztaty dla par. Podczas tych spotkań analizuje się wzajemne relacje między ludźmi, a szczególnie w parach i rodzinach, w celu poprawy jakości życia w różnych aspektach funkcjonowania.

Podstawą tych warsztatów jest wieloletnie doświadczenie wschodnich systemów rozwoju osobistego, takich jak taoistyczna joga, systemy buddyjskie, hinduistyczne i tybetański buddyzm, oraz praktyki szamanistyczne. Te systemy skupiają się na harmonizacji energii Yin i Yang, oraz rozwijaniu centrów energetycznych w ciele człowieka. Mają one na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy energią ziemi a kosmosem oraz rozwój zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego.

W połączeniu z wiedzą z zakresu psychologii i seksuologii, warsztaty skupiają się na typach osobowości i ich zachowania, które mogą wpływać na wzajemne relacje. W ramach warsztatów uczestnicy mają okazję analizować swoje związki, zwracając uwagę na komunikację, empatię, szacunek i zaufanie jako fundamenty zdrowych relacji.

Seksualność, budowanie intymności, namiętności i bliskości emocjonalnej są również ważnymi aspektami, które porusza się na tych warsztatach. Poprzez jogę taoistyczną, która aktywizuje i wzmacnia seksualną energię życiową, uczestnicy mogą odkrywać i rozwijać swoje potrzeby seksualne, eliminując nudę w intymności przy umiejętnej komunikacji z partnerem na temat potrzeb seksualnych. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat wpływu różnic między partnerami na relację intymną, akceptacji swojego ciała i partnera oraz czynników wpływających na jakość życia seksualnego. Omówione zostaną również techniki i strategie, które mogą pomóc partnerom osiągnąć satysfakcję w sferze intymnej.

Podsumowując, opisane warsztaty stanowią połączenie wschodnich i zachodnich nauk oraz praktyk, które mają na celu poprawę jakości życia par. Obejmują one analizę wzajemnych relacji, rozwijanie komunikacji i empatii, budowanie bliskości emocjonalnej oraz rozwijanie świadomości i harmonizacji energii seksualnej. Poprzez integrację jogi taoistycznej, psychologii i seksuologii, warsztaty te dostarczają uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do osiągnięcia zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących związków.